La petite optimiste

TOUT: 1 slovíčko, 5 spôsobov použitia (+kvíz!)

Narozdiel od H aspiré, o ktorom som filozofovala v predchádzajúcom článku, v tomto tu som sa rozhodla vziať si na mušku oveľa používanejší úkaz francúzskeho jazyka.

Slovíčko, do ktorého sa Francúzi zaľúbili až tak, že sa jeho používaniu medze nekladú.

Aspoň to tak vyzerá.

TOUT

Od prvého momentu, ako som sa s ním zoznámila, mám z neho zmiešané pocity.

A z môjho pozorovania v blízkom okolí (všimla som si zdesený pohľad môjho priateľa skúmajúceho rozdiel medzi tout a tous) mám pocit, že v tom nie som sama. Viacerí (minimálne my dvaja) v tom máme kúsok bordel.

V prvom rade je to vždy napísané nejak inak. Raz napíšu tout. Inokedy tous. Ale aj toute alebo toutes. Dokonca aj touts. Naozaj. Navyše to ani nevyslovia vždy rovnako. Niekedy sa tous číta ako /tu/, inokedy ako /tus/.

A čo vlastne znamená? Raz povedia, že znamená všetko. Potom, že to môžu byť aj všetci. A všetky. Ale aj úplne. Ale tiež celý. Niekedy aj každý.

Zdroj: giphy.com

Aha, aj psíkovia sú z toho zmätení.

Ako vidíte, tým, že je naozajveľmi používaným slovíčkom, stalo sa zároveň naozajveľmi flexibilným. Používa sa v rôznych situáciách, rôznym spôsobom a znamená rôzne veci. Podľa chuti a nálady hovorcu.

Tieto všetky dôvody ma priviedli k veľkému kroku v mojom živote:

konečne si spraviť poriadok v tomto, tak často omieľanom, slovíčku

A spolu so mnou si v ňom môžete spraviť poriadok aj vy. Ak si trúfate. Snažila som sa článok napísať zrozumiteľne a systematicky. Neviem či vydalo. Asi ani nie.

Lebo však viete, francúzština.

Ale aj tak, aby som si overila vaše schopnosti porozumenia (resp. moje schopnosti vysvetľovania), prvýkrát som na konci článku pridala mini pidi kvíz 😉

Ak nebudete mať väčšinu správne, budem smutná. Tak sa snažte.

1. Tout ako nesamostatné zámeno

Nesamostatné tout vždy niekde vo svojej blízkosti potrebuje nejaké podstatné meno. S ním vytvára zohratú dvojicu, musí sa s ním vždy zhodovať v rode aj čísle. Preto si pre každý rod a pre každé číslo Francúzi vymysleli iný tvar neurčitého zámena tout:

Pre jednotné číslo:

– mužský rod: tout /tu/             – ženský rod: toute /tut/

Pre množné číslo:

– mužský rod: tous /tu/             – ženský rod: toutes /tut/

Podľa toho, čo bezprostredne za tout nasleduje, mení toto slovíčko trochu svoj význam:

a) člen alebo privlastňovacie/ukazovacie zámeno

Význam: celý/á, všetci/všetky

Jedným z najčastejších tout-úkazov je kombinácia s určitými členmi a privlastňovacími zámenami.

– tout le village (celá dedina)
– toute la journée (celý deň)
– tous les étudiants (všetci študenti)
– toutes les grandes villes (všetky veľké mestá)
toute ma vie (celý môj život)
 tous leurs amis (všetci ich priatelia)

Treba si dávať pozor na časové a číselné údaje, s ktorými sa tout v množnom čísle používa často a má význam každý (chaque).

– tous les jours = chaque jour (každý deň)
– tous les matins = chaque matin (každé ráno)
toutes les quatre heures (každé štyri hodiny)
– tous les 5 mètres (každých 5 metrov)

Čo sa týka neurčitého člena, ten vyjadruje s tout úplnosť jednotlivej veci, ale nie je to taký častý jav.

Je ne l’ai pas vu pendant tout un mois. (Nevidel/a som ho/ju celý jeden mesiac.)

b) podstatné meno bez člena

Význam: každý/á, všetci/všetky (akíkoľkvek, akékoľvek)

Tout s podstatným menom bez člena sa používa oveľa zriedkavejšie ako s členom, je to skôr formálnejšia záležitosť, ale môžete sa s ňou stretnúť.

Všimnite si jemný rozdiel medzi tout/e a chaque:

– Toute femme aime les bijoux. (Každá (všeobecne) žena má rada šperky.)
– Chaque femme qui a participé à cette soirée a reçu une fleur. (Každá (jednotlivo a bez výnimky) žena, ktorá sa zúčastnila toho večierku, dostala kvetinu.)

A všimnite si tiež rozdiel medzi tous/toutestous les/toutes les:

Dans ce magasin vous trouverez toutes sortes de marchandises. (V tomto obchode nájdete všetky (akékoľvek) druhy tovaru.)
Toutes les sortes de marchandises que vous avez commandées ont été expédiées hier. (Všetky druhy tovaru, ktoré ste si objednali, boli včera odoslané.)

2. Tout ako samostatné zámeno

Význam: všetko, všetci/všetky

Samostatné zámeno tout slúži napríklad na to, aby sme nemuseli opakovať to, čo sa už povedalo:

Sébastien :  « Tu aimes tous les plats traditionnels ? » (Máš rada všetky tradičné jedlá?)
Caroline : « Non, je ne les aime pas tous. » (Nie, nemám rada všetky.)

Kým Sébastien použil nesamostatné « tous les plats » spolu s členom a podstatným menom, Caroline stačilo použiť už len samostatné « tous » . Aj samostatné zámeno tout sa teda musí zhodovať v rode a čísle s podstatným menom. A pozor na výslovnosť tous /tus/!

Pre jednotné číslo:

– mužský rod: tout /tu/ (existuje tvar len pre mužský rod)

Pre množné číslo:

– mužský rod: tous /tus/             – ženský rod: toutes /tut/

Dôležité je tiež všímať si umiestnenie vo vete. Väčšinou sa tout dáva za sloveso. Pri zložených časoch za pomocné sloveso.

Ils mangent tous ensemble. (Jedia všetci spolu.)
Elles veulent toutes la même chose. (Všetky chcú to isté.)
J’ai tout oublié. (Všetko som zabudol/a.)
C’est tout. (To je všetko.)
– Tout va bien. (Všeko je ok.)

3. Tout ako príslovka

Význam: úplne/celkom

– Il parle tout doucement. (Hovorí úplne/celkom pomaly.)
– C’est tout près. (Je to celkom blízko.)

Príslovka tout sa tiež používa na zosilnenie prechodníka (gérondif).

– Tante Amélie tricote tout en regardant la télévision. (Teta Amália pletie a pritom ešte sleduje televíziu.)
Tout en pleurant, elle gardait de l’espoir. (Aj keď plakala, stále ešte dúfala.)

Normálne príslovky majú len jeden jediný tvar a nijako sa nemenia. S ničím sa nikdy nezhodujú v rode ani v čísle. Ale tout samozrejme nie je normálna príslovka. Je to superflexibilná príslovka, ktorá sa rada občas mení.

Zdroj: giphy.com

„Príslovka tout mení svoj tvar (zhoduje sa v rode a čísle) iba vtedy, ak za ňou nasleduje prídavné meno ženského rodu, ktoré začína na spoluhlásku alebo H aspiré.“

To znamená, že existujú okrem tout ešte ďalšie 2 tvary tejto príslovky: toute, toutes. Používajú sa ale len pri vyššie uvedenom prípade! ☝ Takto to potom vyzerá v praxi:

petit – začínajúce na spoluhlásku

Il est tout petit. / Elle est toute petite. (Je úplne malý / malá.)
Ils sont tout petits. / Elles sont toutes petites. (Sú úplne malí / malé.)

honteux – začínajúce na H aspiré

Il est tout honteux. / Elle est toute honteuse. (Je úplne zahanbený / zahanbená.)
Ils sont tout honteux. / Elles sont toutes honteuses. (Sú úplne zahanbení / zahanbené.)

étonné – začínajúce na samohlásku

Il est tout étonné. / Elle est tout étonnée. (Je úplne udivený / udivená.)
Ils sont tout étonnés. / Elles sont tout étonnées. (Sú úplne udivení / udivené.)

heureux – začínajúce na H muet

 Il est tout heureux. / Elle est tout heureuse. (Je úplne šťastný / šťastná.)
Ils sont tout heureux. / Elles sont tout heureuses. (Sú úplne šťastní / šťastné.)

Možno sa pýtate, či to má nejaký, aspoň trochu racionálny, dôvod alebo je to len typická záľuba Francúzov vo vytváraní výnimiek. Nuž, podľa toho, čo som vypátrala by to malo pomáhať výslovnosti a lepšie lahodiť našim ušiam.

Hm.

A keď sme pri tej výslovnosti, dávajte si pozor na správnu výslovnosť (a význam) v takýchto zákerných prípadoch:

– Ils sont tout grands. /tugʀɑ̃/ (Sú úplne veľkí.)
– Ils sont tous grands. /tus gʀɑ̃/ (Všetci sú veľkí.)

4. Tout ako podstatné meno

Význam: všetko/celok, celky

Posledné dva body tohto zoznamu sú už pomerne málo časté záležitosti, ale skutoční supertruper francúzštinári ako vy by o nich určite mali aspoň zhruba vedieť. Tout fungujúce ako podstatné meno má nasledovné tvary:

Pre jednotné číslo: le tout /tu/

Pre množné číslo: les touts /tu/           

– Tu es mon tout. (Si moje všetko.)
– Les éléments forment un tout. (Časti tvoria celok.)
– Classez ces remarques et faites-en des touts distincts. (Roztriedte tieto poznámky a spravte z nich rôzne celky.)

5. Tout ako spojka

Význam: akokoľvek/hoci/aj keď

Tout v úlohe spojky je formálna vec, ale môžete na ňu naraziť v knižkách či článkoch. Používa sa vždy v nasledovnej kombináci:

tout + prídavné meno + que + subjonctif  (použitie subjonctifu je nepovinné)

Tout fort qu‘il est, il n’a pas gagné cette partie d’échecs. (Akokoľvek je silný, túto šachovú partiu nevyhral.)
Tout intelligente que soit Sofie, elle n’a pas réussi son examen. (Akokoľvek je Sofia inteligentná, na svojej skúške neuspela.)
Bonus: ustálené slovné spojenia!

A keďže je tout také ľúbezné, je prítomné v množstve ustálených slovných spojení. Toto sú asi tie najznámejšie:

 • à tout âge – v každom veku
 • à tout hasard – pre každý prípad
 • à tout prix – za každú cenu
 • après tout  napokon, koniec koncov
 • avant tout  predovšetkým
 • de toute façon – v každom prípade
 • du tout au tout – skrz-naskrz
 • en tout cas – v každom prípade
 • être tout ouïe – byť samé ucho
 • malgré tout – napriek všetkému
 • risquer le tout pour le tout – staviť všetko na jednu kartu
 • rien du tout – vôbec nič
 • pas du tout – vôbec nie
 • tout à coup – naraz, zrazu, náhle (Il est sorti tout à coup sans dire un mot.)
 • tout à fait – celkom, úplne
 • tout à l’heure – o chvíľu
 • tout au moins – prinajmenšom
 • Tout ce qui brille n’est pas or. – Nie je všetko zlato, čo sa blyští.
 • tout d’abord – najprv
 • tout d’un coup – naraz, na jeden jediný krát (Il a pris ses médicaments tout d’un coup.)
 • tout de même – napriek tomu, predsa
 • tout de suite – ihneď, okamžite
 • tout droit – rovno
 • Tout est bien qui finit bien. – Koniec dobrý, všetko dobré.
 • tout le monde – všetci (celý svet = le monde entier!)
Kvíz pre všetkých odvážnych

A teraz už konečne šup šup na kvíz. Je zameraný hlavne na prvé tri body tohto článku 😉


Tak čo, ako ste uspeli? Dajte vedieť váš výsledok v komentári 🙂 Je suis convaincue que vous avez eu toutes les réponses correctes et que tout est clair maintenant. Sinon, je suis tout ouïe pour toutes vos questions. C’est tout sur le tout pour aujourd’hui, merci à tous !


Zdroje:
HENDRICH, J. – RADINA, O. – TLÁSKAL, J.: Francouzská mluvnice
Ne pas confondre : TOUT adjectif indéfini, pronom indéfini, adverbe (variable dans certains cas) et substantif
The French Word Tout and Its Variations

Dávka francúzštiny emailom a ebook ako 🎁

Každý druhý piatok vám pošlem dávku francúzštiny s mojimi francúzskymi tipmi a novinkami na blogu. Po prihlásení vám ako darček pribalím ebook s mojimi 21 obľúbenými zdrojmi na vytvorenie francúzskeho sveta u vás doma ☕️

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *