Vianoce po francúzsky: Nazrite so mnou do piatich francúzskych domácností

Ako ste pravdepodobne postrehli, už sú tu. Rýchlo a zbesilo sa zase raz dovalili. Vianoce. Sviatky, kedy sa náhlime, kupujeme zbytočnosti na poslednú chvíľu a pripravujeme jedlo v 3-krát väčšom množstve než je schopná spotrebovať priemerná štvorčlenná domácnosť.

Ale väčšinu z toho už máme našťastie za sebou.

Teraz je na rade časť, kedy sústredene vyberáme kosti z kapra, rozbaľujeme ponožky z baliaceho papiera a pozeráme Tri oriešky pre popolušku. Pohodlne vyvalení a príjemne prejedení. A s medovníkom v ruke.

Asi viete, o čom hovorím.

Ale čo možno neviete (a ani ja som nevedela) je to, ako slávia Vianoce Francúzi. Jedia na štedrú večeru žaby a slimákov? Aké vianočné rozprávky pozerajú? Štrajkujú aj počas sviatkov?

Zdroj: sncfvamtuer.wordpress.com

To, čo Francúzi robia a jedia počas Vianoc som sa preto s odhodlaním pustila zisťovať. Priamo od nich. Vyspovedala som svoje obľúbené Francúzky a Francúzov. Marie (18) a Émilie (21) z Provensálska, Pierrette (85) a Matthieu (27) z Paríža a Sébastien (23) z Bretónska našli odvahu a čas odpovedať na moje bezočivé otázky. Un grand merci à vous tous !

Všetko som to spracovala do akéhosi francúzsko-slovenského bilingválneho článku, na konci ktorého nájdete aj vianočnú slovnú zásobu. Nech si môžete francúzske slovíčka trénovať aj počas rozbaľovania darčekov!

Ako vyzerá francúzsky sviatočný deň?

« Le repas de Noël est pour nous le dîner du 24 décembre », m’explique Émilie. Sébastien dit pareillement : « Dans notre famille, nous nous retrouvons durant le dîner du 24. » Matthieu me confirme la même chose.

« Moi, comme je suis d’une famille séparée, on fête les deux jours. Le dîner le 24 c’est avec ma mère et le déjeuner le 25 avec mon père », éclaircit Marie. Chez Pierrette, ce sont aussi les deux jours : « Le Réveillon de Noël est le repas le soir du 24, le lendemain c’est à nouveau un rassemblement de la famille, plutôt plus important, il y a d’autres membres de la famille qui se joignent à nous. »


“Vianočným jedlom je pre nás večera 24. decembra,” vysvetľuje mi Émilie. Sébastien hovorí podobne: “V našej rodine sa stretávame počas večere 24-tého.” Matthieu mi potvrdzuje to isté.

“U mňa, keďže som z rozvedenej rodiny, oslavujeme oba dni. Večera 24-tého je s mojou mamou a obed 25-tého s mojím otcom.” objasňuje Marie. U Pierrette, sú to tiež oba dni: “Štedrá večera je jedlo počas večera 24-tého, na ďalší deň sa rodina znovu stretáva, čo je o dosť dôležitejšie, pridajú sa k nám aj ďalší rodinní členovia.”

(Francúzi nemajú voľno tri dni ako my, štátnym sviatkom je len 25. december.)

« D’habitude, c’est la grand-mère qui s’occupe de tout mais on ne veut pas la mettre au travail, donc ça fait quelques années que ses filles et moi (sa petite fille) avons commencé à l’organiser », continue Émilie. Pierrette, la seule grand-mère de mes sondés, le confirme : « C’est moi qui invite, c’est moi qui fais tout, mais comme je suis une vielle dame mes petits enfants et ma fille m’aident. Par contre, le 25 c’est ma fille qui fait tout. » Chez Matthieu et Sébastien, c’est pareil et chez la famille de Marie, c’est surtout un partage : « Chez nous, il n’y a pas quelqu’un qui fait tout. Chacun fait quelque chose, on s’appelle, on partage. »


 “Zvyčajne je to stará mama, ktorá sa o všetko stará, ale nechceme, aby toľko pracovala, takže pred niekoľkými rokmi sme to začali organizovať my, jej dcéry a ja (vnučka),” pokračuje Émilie. Pierrette, jediná stará mama z mojich respondentov, to potvrdzuje: “Som to ja, kto pozýva, som to ja, kto robí všetko, ale keďže som už staršia pani, moje vnúčatá a dcéra mi pomáhajú. Zato 25.12. robí všetko moja dcéra.” U Matthieua a Sébastiena je to podobne. V rodine Marie, je to predovšetkým o zdieľaní: “U nás nemáme niekoho, kto robí všetko. Každý robí niečo, voláme si, zdieľame.”

Ako dlho trvá štedrá večera?

Tout le monde est d’accord sur le fait que la famille arrive à peu près à 20 heures, mais cela peut être plus tôt ou plus tard. Pour la fin du Réveillon, on ne sait jamais parce que comme Matthieu dit : « Les repas de fête comme ça durent souvent des heures. » Mais Sébastien mentionne quand même une heure exacte : « Nous sortons du repas vers minuit. »  et Pierrette confirme : « On finit vers minuit et demie, une heure. » Mais Marie n’est pas tout à fait d’accord : « Minuit ? Nooon, à partir de minuit on peut donner des cadeaux mais après il y a encore des desserts ! »


Všetci sa zhodujú, že rodina prichádza približne o ôsmej ale môže to byť aj skôr alebo neskôr. Čo sa týka konca štedrej večere, nikdy sa nevie, pretože, ako hovorí Matthieu: “Sviatočné jedlá, ako toto, trvajú často hodiny.” Ale Sébastien aj tak zmieňuje konkrétnu hodinu: “Od jedla odchádzame okolo polnoci,” a Pierrette potvrdzuje: “Končíme o pol jednej, jednej.” Ale Marie nie úplne súhlasí : “O polnoci? Nieee, od polnoci si môžeme dať darčeky, ale potom sú na rade ešte dezerty!”

Koľko ľudí príde na večeru?

Le moins de membres de familles seront chez Mattthieu : « Chez mes parents, cette année on sera neuf. » Chez Pierrette ce sera pareil : « Nous sommes toujours une dizaine de personnes, ce n’est pas beaucoup. »

« Nous avons dans la famille des gens qui vivent en Guadeloupe, ils viennent pour Noël tous les trois-quatre ans. Cette année, ils ne viennent pas et nous serons quinze. » explique comment ça fonctionne chez eux Émilie. Chez Marie et Sébastien, il y a une vingtaine de personnes. Sébastien répond : « Cette année, ma famille est au complet et nous serons une vingtaine, grands-parents, parents, oncles, tantes, cousins et cousines, enfants des cousins et copain/copine des membres de la famille. Nous essayons une année sur deux d’être au complet, l’année suivante une partie de la famille va fêter Noël chez le/la conjointe. »


Najmenej rodinných členov bude tento rok u Matthieua: “U mojich rodičov budeme tento rok deviati.” U Pierrette to bude podobne: “Vždy nás je okolo desať, to nie je veľa.”

“My máme v rodine ľudí, ktorí žijú na Guadeloupe, prichádzajú na Vianoce každé tri-štyri roky. Tento rok, neprídu a bude nás pätnásť,” vysvetľuje, ako to funguje u nich, Émilie. U Marie a Sébastiena, býva asi dvadsať ľudí. Sébastien odpovedá: “Tento rok bude moja rodina v plnom počte a bude nás asi dvadsať, starí rodičia, rodičia, ujovia, tety, bratranci a sesternice, ich deti a priatelia/priateľky členov rodiny. Skúšame byť raz za dva roky v plnom počte, budúci rok bude časť rodiny sláviť Vianoce u svojho partnera/partnerky.”

Čo počas večere vypijú a zjedia?

Aperitív

Pendant l’apéritif, on n’est pas encore assis à table. Cela dure à peu près une heure et on mange des petits amuse-gueules, des noix de cajou, des terrines avec des petits toasts, des olives, des tomates. On boit du champagne. Les Provençaux (Marie et Émilie) ont mentionné aussi des spécialités provençales comme la tapenade.


Počas aperitívu sa ešte nesedí za stolom. Trvá to asi jednu hodinu a jedia sa drobné chuťovky, kešu oriešky, terrines (nátierky z mäsa, rýb, zeleniny konzumované za studena) s chlebíkmi, olivami, rajčinami. Pije sa šampanské. Provensálci (Marie a Émilie) zmienili tiež provensálske špeciality ako tapenáda (pomazánka z olív).

Predjedlo

Comme entrée, on peut manger des huîtres, du saumon fumé ou du foie gras avec du pain de mie ou d’épice. On boit du vin blanc. Chez Matthieu, ils mangent souvent des blini (des crêpes russes traditionnelles) avec du saumon et de la crème fraîche.


Ako predjedlo sa môžu jesť ustrice, údený losos alebo foie gras (kačacia pečeň) so sendvičovým alebo perníkovým pečivom. Pije sa biele víno. U Matthieua jedia tiež často blini (tradičné ruské palacinky) s lososom a kyslou smotanou.

Zdroj: recettes-bretonnes.fr

Zdroj: marmiton.org

Hlavné jedlo

En ce qui concerne le plat principal, comme Pierrette explique : « C’est soit un plat de viande, soit un plat de poisson et il peut être différent chaque année. » Matthieu ajoute :  « Traditionnellement, on mange souvent comme plat principal de la dinde aux marrons en France. » Mais il semble que la dinde ne soit pas tellement populaire parmi mes sondés. Voici leurs plats principaux de Noël cette année : Pierrette – un plat de risotto avec des homards, Matthieu – du parmentier de confit de canard, Marie – du chapon au foie gras, Émilie – des coquilles Saint-Jacques, Sébastien – du chapon avec de la farce. Et, bien sûr, on boit du vin !


Čo sa týka hlavného jedla, Pierrette vysvetľuje: “Je to buď mäsité jedlo alebo jedlo z ryby a môže byť každý rok rozdielne.” Matthieu dodáva: “Tradične vo Francúzsku často jeme ako hlavné jedlo morku plnenú gaštanmi.” Ale vyzerá to, že medzi mojimi respondentmi nie je morka až tak obľúbená. Tu sú ich tohtoročné vianočné hlavné jedlá: Pierrette – rizoto s homármi, Matthieu – parmentier (jedlo z roztlačených pečených zemiakov a na kocky nakrájaného mäsa), Marie – kapún plnený foie gras, Émilie – mušle Svätého Jakuba (hrebenatky), Sébastien – plnený kapún. A samozrejme sa pije víno!

Zdroj: madame.lefigaro.fr

Zdroj: picard.fr

Syr

Après il y a un grand plat de fromage avec de la salade de noix, avec de la confiture de figues et avec du foie gras.


Potom sa podáva veľký syrový tanier so šalátom s orechmi, s džemom z fíg a s foie gras.

Dezert

Comme dit Matthieu : « Le dessert obligatoire, c’est la bûche de Noël, un gâteau à la glace en forme de bûche qui ne se mange qu’à Noël. » Comme dessert, on peut manger aussi des différents gâteaux, des petits macarons, des fruits (surtout des mandarines), des bonbons au chocolat. Sur la table, il y a souvent des papillottes. Les Provençaux mangent comme dernière chose Les treize desserts. C’est un dessert composé de treize éléments comme des fruits secs , des bonbons ou des noix. Le chiffre treize fait référence à Jésus et ses douze apôtres.


Ako hovorí Matthieu “Povinným dezertom je la Bûche de Noël (Vianočné poleno), zmrzlinový koláč v tvare polena, ktorý sa jedáva len na Vianoce.” Ako dezert sa tiež môžu jesť rôzne koláče, malé macaronky, ovocie (hlavne mandarínky), čokoládové bonbóny. Na stole sú často salonky (francúzske papillottes sú zabalené v papieri, na ktorého vnútornej strane je často napísaný nejaký vtip, zábavný citát alebo hádanka). Provensálci jedávajú ako poslednú vec Les treize desserts. Dezert zložený z 13 prvkov ako je sušené ovocie, bonbóny alebo orechy. Číslo trinásť odkazuje na Ježiša a jeho 12 apoštolov.

Zdroj: monpetitfour.com

Zdroj: cuisine-et-mets.com

Aké majú Francúzi tradície?

Allumer des bougies sur la Couronne de l’Avent n’est pas du tout une tradition en France. Par contre, le calendrier de l’Avent est très populaire.

Ce qui ne peut pas manquer pendant Noël, c’est la crèche. Les cinq sondés font tous une petite crèche pour Noël. Marie explique : « Quand on met le sapin, en même temps, on met la crèche. Il n’y pas encore le petit Jésus, on l’ajoute le 25. » En Provence, ils y mettent aussi des santons de Provence, de petites figurines en argile représentant les habitants d’un village provençal et leurs métiers traditionnels. Émilie dit : « Des fois, on ajoute des Playmobil (une marque de jouets allemande), c’est plus drôle. Quand j’était petite, j’ajoutais des dinosaures (rire). » Les jouets de Playmobil sont à l’évidence une chose populaire parmi les Français parce que Matthieu a déjà fait la crèche avec ces jouets.

En ce qui concerne la messe de minuit, aucun de mes sondés n’y va. Comme dit Pierrette : « La messe, c’est seulement dans les familles croyantes. »


Zapaľovať sviečky na adventnom venci nie je vo Francúzsku vôbec tradíciou. Zato adventný kalendár je veľmi obľúbený.

To, čo počas Vianoc nesmie chýbať, sú jasličky. Všetkých päť respondentov si na Vianoce vystaví malé jasličky. Marie vysvetľuje: “Keď postavíme vianočný stromček, v rovnakom čase vyložíme aj jasličky. Nie je tam ešte ježiško, jeho pridáme 25-tého.” V Provensálsku, tam dávajú tiež santons de Provence, malé figúrky z hliny zobrazujúce obyvateľov provensálskej dediny a ich tradičné povolania. Émilie hovorí: “Niekedy pridávame Playmobil (nemecká značka hračiek), je to zábavnejšie. Keď som bola malá, pridala som napríklad dinosaura. (smiech)” Hračky Playmobil sú očividne obľúbenou vecou medzi Francúzmi pretože Matthieu raz postavil jasličky s týmito hračkami.

Čo sa týka polnočnej omše, žiaden z mojich respondentov na ňu nechodí. Ako hovorí Pierrette: “Omša je len vo veriacich rodinách.”

Zdroj: pinterest.fr

Kedy Père Noël nosí darčeky?

Avec les cadeaux, c’est un peu différent dans chaque famille. Comme dit Matthieu : « Dans certaines familles, on ouvre les cadeaux le 24 au soir, dans les autres le 25 au matin. » Chez lui, c’est le 25. Mais comme explique Émilie, se donner des cadeaux le matin peut être parfois difficile : « Comme on a beaucoup d’enfants dans la famille qui ne se tiennent pas tranquilles, on leur donne des cadeaux après l’apéro. » C’est pareil chez Sébastien : « Nous commençons l’apéritif aux alentours de 20h et à ce même moment nous ouvrons aussi les cadeaux. »

Au soir, mais seulement après le repas, c’est chez Pierrette : « Après le repas, au dessert, on boit du champagne et il y a quelqu’un de la famille, le plus jeune, qui appelle et donne les cadeaux. »

La famille de Marie a cette tradition : « Chez nous, on ne peut ouvrir les cadeaux qu’après minuit et comme signal pour les ouvrir, il y a toujours la chanson Petit Papa Noël. Le matin du 25, on trouve encore de petits cadeaux et des friandises dans nos chaussettes. »


S darčekmi je to trochu rozdielne v každej rodine. Ako hovorí Matthieu: “V niektorých rodinách sa otvárajú darčeky 24-tého večer, v iných 25-tého ráno.” U neho je to 25.12. Ale ako vysvetľuje Émilie, dávať si darčeky ráno môže byť niekedy ťažké: “Keďže máme v rodine veľa detí, ktoré nevydržia v kľude, dávame si darčeky po aperitíve.” Podobne je to u Sébastiena: “Začíname aperitívom okolo 20:00 a v tom čase otvárame aj darčeky.”

Večer, ale až po jedle, je to u Pierrette: “Po jedle, počas dezertov, pijeme šampanské a jeden člen rodiny, ten najmladší, volá a rozdáva darčeky.”

Rodina Marie má takúto tradíciu: “U nás, nemôžeme otvoriť darčeky skôr ako po polnoci a signálom na ich otvorenie je vždy pieseň Le Petit Papa Noël. Ráno 25-tého, si nájdeme ešte malé darčeky a sladkosti v našich ponožkách.”

Aké vianočné pesničky počúvajú?

Écouter les chansons de Noël, c’est plutôt une chose typique quand les Français sont petits. Comme dit Sébastien : « Quand nous étions plus petits, nous écoutions de la musique de Noël en début de soirée. Nous ne le faisons plus car nous sommes tous devenu adultes mais avec l’arrivée de nouveaux petits dans la famille, c’est fort probable que nous allons ressortir les disques et cassettes (sourire). » Pierrette dit franchement : « Nous ne chantons pas, nous n’écoutons pas de musique de Noël. Ça casse les pieds aux jeunes. Mais quand les enfants étaient petits, on faisait les choses comme ça. »

Matthieu confirme qu’écouter les chansons de Noël n’est pas son activité préférée : « Mes parents mettent juste une liste de lecture de chansons de Noël, avec des chansons comme Petit Papa Noël de Tino Rossi et d’autres que je n’aime pas beaucoup. »


Počúvanie vianočných pesničiek je skôr typické, keď sú Francúzi malí. Ako hovorí Sébastien: “Keď sme boli menší, počúvali sme vianočnú hudbu na začiatku večera. Už to nerobíme, pretože sme všetci medzitým dospeli, ale s príchodom nových detí do rodiny, je veľmi pravdepodobné, že znovu vytiahneme CD-čka a kazety.” Pierrette hovorí úprimne: “Nespievame, nepočúvame vianočnú hudbu. Pre mladých je to otravné. Ale keď boli deti malé, robili sme také veci.”

Matthieu potvrdzuje, že počúvanie vianočných pesničiek nie je jeho obľúbená aktivita: “Moji rodičia pustia jednoducho playlist vianočných pesničiek, s pesničkami ako je Petit Papa Noël od Tina Rossiho, ktoré sa mi veľmi nepáčia.”

(Medzi najznámejšie tradičné francúzske vianočné pesničky patria: Mon beau sapin (O Tannenbaum), Petit Papa Noël, Vive le vent (Rolničky, rolničky) a Douce nuit, sainte nuit (Tichá noc, svätá noc.)

Pozerajú vianočné rozprávky?

Pierrette répond tout de suite :  « On ne regarde jamais de films à Noël ensemble. » Et tous les autres confirment que regarder les films de Noël n’est pas tellement une tradition en France. Malgré cela, il y a beaucoup de films classiques et de films de Noël à la télé pendant cette période. Marie et Émilie ont aussi quelques films de Noël préférés : L’Étrange Noël de monsieur Jack, Le Grinch ou Le Pôle Express. À part ces films étrangers, il y a aussi un film de Noël français que tout le monde en France connaît : la comédie Le Père Noël est une ordure.


Pierrette odpovedá okamžite: “Nikdy spolu nepozeráme vianočné filmy.” A ostatní potvrdzujú, že pozeranie vianočných filmov nie je vo Francúzsku veľmi tradíciou. Napriek tomu, v televízii beží v tomto čase veľa klasických a vianočných filmov. Marie a Émilie majú tiež zopár obľúbených vianočných filmov: Predvianočná nočná mora, Grinch alebo Polárny expres. Okrem týchto zahraničných filmov, existuje tiež jeden francúzsky vianočný film, ktorý každý vo Francúzsku pozná: komédia Le Père Noël est une ordure.

 

Na záver som sa ešte všetkých spýtala, čo by vám radi odkázali. A tu sú ich odpovede:

Marie : Oui, on mange beaucoup mais ça va aller, ça se passe bien (rire)

Émilie : Venez fêter Noël avec nous ! Venez nous partager votre neige et on va partager nos repas avec vous ! (rire)

Pierrette : Il faut conserver ce temps de fête qui est le temps de Noël parce que c’est un grand moyen de communication et de rassemblement et ce sont des bons souvenirs de la vie et il faut les garder !

Matthieu : Je suis célibataire, les filles. (rire)

Sébastien : Joyeux Noël !

Ja sa pridávam k Sébastienovi a všetkým vám želám krásne vianočné sviatky a perfektný nový rok 2018! 

A viete čo, my na Slovensku toho cez tie sviatky vlastne až tak veľa nezjeme 😀


Vocabulaire de Noël

Joyeux Noël ! – Šťastné a veselé Vianoce!
Joyeuses fêtes de fin d’année ! – Šťastné vianočné sviatky!
La veille de Noël – Štedrý večer
Le jour de Noël – 1. sviatok vianočný
la messe de minuit – polnočná omša
l’Avent – Advent
un calendrier de l’Avent – adventný kalendár
la crèche – jasličky, betlehem
le petit Jésus – ježiško
les Rois Mages – Traja králi
le Réveillon de Noël – štedrá večera
mettre la table – prestrieť stôl
se régaler – hodovať, dopriať si, dobre sa najesť
le saumon fumé – údený losos
le chapon – kapún
une huître – ustrica
le foie-gras – kačacia pečeň
une dinde – morka
une farce aux marrons – gaštanová plnka
les Treize desserts – tradičný provensálsky vianočný dezert
la Bûche de Noël – francúzska vianočná piškótová roláda podobajúca sa na poleno
les papillottes – salonky
le père Noël – “otec Vianoc” (postava nosiaca darčeky, Ježiško)
un cadeau de Noël – vianočný darček
emballer un cadeau avec du papier cadeau – zabaliť darček do darčekového baliaceho papiera
un sapin de Noël – vianočný stromček
une guirlande – girlanda
une boule de Noël – vianočná guľa
le marché de Noël – vianočný trh
le vin chaud – varené víno

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *