La petite optimiste

Všeobecné obchodné podmienky

Petra Móro, IČO: 53508505, s miestom podnikania: Furdekova 2609/25, 85104 Bratislava-Petržalka (ďalej len „Lektorka“) zapísaná v Živnostenskom registri 110-295080 poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Lektorkou a študentom jazykových kurzov (ďalej len „Študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

I. Uzatvorenie zmluvy – prihlásenie sa do kurzu

Zmluvný vzťah medzi Lektorkou a Študentom vzniká na základe registračnej prihlášky e-mailom a jej potvrdenia zo strany Lektorky (e-mailom). Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode III. (Storno podmienky) týchto obchodných podmienok.

II. Platobné podmienky

1. Ceny kurzov zahŕňajú jazykovú výučbu v rozsahu kurzu a online študijné materiály, s ktorými sa pracuje na vyučovacích hodinách.
2. Kurzovné je splatné najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.
3. Kurzovné je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Lektorky. Číslo účtu Lektorky je SK76 8330 0000 0020 0190 3737, variabilný symbol je číslo faktúry.

III. Storno podmienky

1. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy musí byť písomná.
2. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
3. Lektorka si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti. O zmenách v kurzoch je Študent bezodkladne informovaný.
4. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Lektorkou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného na jeho účet do 14 kalendárnych dní od zániku zmluvy.

IV. Organizovanie výučby

1. V prípade zrušenia naplánovanej hodiny (zo strany Študenta alebo Lektorky) skôr ako do 20:00 predchádzajúceho dňa, má študent možnosť dohodnúť si s Lektorkou jeden termín náhradnej hodiny.
2. V prípade, ak Študent zruší naplánovanú hodinu neskôr ako do 20:00 predchádzajúceho dňa, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny za hodinu.
3. V prípade, že sa Študent bez predchádzajúceho informovania Lektorky (telefónom alebo emailom) nedostaví na výučbu do 15 minút od dohodnutého začiatku, hodina je automaticky považovaná za odučenú a študentovi je účtovaný poplatok 100% z ceny za hodinu.
4. V prípade, ak Študent ruší viac ako 50 % dohodnutého objemu výučby počas mesiaca, bude mu od nasledujúceho mesiaca ponúknutý flexibilný rozvrh (hodiny nebudú fixované na presný dátum a čas).
5. V prípade skupinovej výučby, Lektorka neposkytuje Študentovi za neúčasť na výučbe žiadnu finančnú kompenzáciu.
6. Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni
pracovného pokoja) sa nevyučuje.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Lektorka môže z dôvodu naplnenia kapacity skupinového kurzu (max. 6 Študentov v skupine) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú Študenti, ktorí skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň
pripísania finančných prostriedkov na účet Lektorky.
2. Lektorka má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Študentom a zrušiť bez náhrady účasť Študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných Študentov kurzu alebo Lektorky, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
3. Lektorka je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Lektorky.
4. Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v článku III. (Storno podmienky) týchto Obchodných podmienok.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

VI. Zmeny obchodných podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

VII. Práva duševného vlastníctva

Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Lektorky sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Lektorka prehlasuje, že všetky Študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely súvisiace s poskytovaním služieb Lektorky (kurzy francúzštiny), na marketingové účely Lektorky a archívne a účtovné účely, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o el. komunikáciách“).
2. Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021.